โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพการทำงาน: หัวข้อ Corporate Writing (หลักการเขียนเชิงธุรกิจ)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ CareerDemy Thailand จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพการทำงาน สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ Corporate Writing (หลักการเขียนเชิงธุรกิจ) สอนโดยอาจารย์ ศฬิษา วิทยาศรัย อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดิศร เหล่าพิรุฬห์ ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ของสถานทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ประสบปัญหาการว่างงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้สนใจทั่วไป ได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 
โดยเนื้อหาในการเรียนการสอนหัวข้อ Corporate Writing เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับงานเขียน รูปแบบงานเขียน การเลือกใช้คำและความเหมาะสมของงานเขียนเชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆ เช่น หัวข้อ Business writing basics, Traditional and digital business communication, Letters VS emails, Personal correspondence, Press release, Internal correspondence, External correspondence โดยการเรียนการสอนหัวข้อดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12, 13, 14, 17 และ 18 พฤษภาคม 2564 จำนวนรวม 10 ชม. ทั้งนี้มีบุคคลทั่วไปจากหลากหลายอาชีพให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก