โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหาร หัวข้อ “ขนมโมจิ วัฒนธรรมร่วมไทย – ญี่ปุ่น”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหาร หัวข้อ “ขนมโมจิ วัฒนธรรมร่วมไทย – ญี่ปุ่น” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเป็นการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ผ่านมุมมองของอาหารที่มีวิวัฒนาการและการผสมผสานระหว่างอาหารของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น นำโดย อาจารย์ ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ “ขนมโมจิ วัฒนธรรมร่วมไทย – ญี่ปุ่น” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยากับอาหาร และอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์หมวดภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ และ Ms. Yuka Saito Exchange student of Aoyama Gakuin University โดยมีบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ประกอบการด้านอาหาร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ