โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 การสร้าง Growth Mindset – สื่อสารด้วยใจ: ทักษะการจัดการอารมณ์เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 “การสร้าง Growth Mindset – สื่อสารด้วยใจ: ทักษะการจัดการอารมณ์เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น”  ณ ห้องบรรยาย 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์  วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณนนทวุฒิ ชีวรุ่งเรือง คุณเก็จวลี เบ็จสุพัฒนนันท์ และคุณอาทิตา อุตระวนิชย์  ทีมงาน Therapia   โดยภายในโครงการมีการให้ความรู้และเทคนิคการสร้าง Mindset เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น  การทำความเข้าใจการสื่อสาร Active Listening  ทักษะการสังเกต และความเชื่อมโยงระหว่าง กาย-ใจ ที่มีผลต่อการสื่อสาร  ทั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก