โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้าง Growth Mindset กับการทำงาน”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้าง Growth Mindset กับการทำงาน” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกฝนการสร้าง Growth Mindset ในชีวิตประจำวันและการทำงาน มีแนวทางในการดูแลจิตใจตนเองและเผื่อแผ่ให้คนรอบตัว รู้เท่าทันความรู้สึกของตนเอง การสร้างความสุขและความมั่นใจในการทำงานให้มากขึ้น การสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของตนเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล ศิลปกิจ จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล