คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ประจำปี 2566 เรื่อง ‘วิชาชีพนักแปล: มองปัจจุบันไปยังอนาคต’

วันที่10 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ประจำปี 2566 เรื่อง วิชาชีพนักแปล: มองปัจจุบันไปยังอนาคต ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live วิทยากร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม.สายการแปล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ปกรณ์ กฤษประจันต์ นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช ผู้ประสานงานองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ อาชีพนักแปล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีเปิดโดยอาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา หัวหน้าโครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.รังสิมา นิลรัต กรรมการศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านวิชาชีพนักแปลเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองในการศึกษา วิจัย และการทำงานในสายงานเกี่ยวกับการแปลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการแปลระหว่างศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน