โครงการเสวนาทางภาษาและวัฒนธรรม หัวข้อ ทำงานอย่างอย่างไรให้โดนใจคนญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาทางภาษาและวัฒนธรรม หัวข้อ ทำงานอย่างอย่างไรให้โดนใจคนญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นและงานด้านบริการจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษา กล่าวเปิดโครงการฯ วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณกนกวรรณ กรรณิกา CEO บริษัท Beyond service และอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน Japan Airlines และ คุณเวทิต พวงภาคีศิริ อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo) และ Associate Director ที่ NTT DATA โดยมี อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ทั้งนี้มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก