โครงการเสวนาภาษาและวัฒนธรรม หัวข้อ เข้าใจวัฒนธรรมการทำงาน เข้าใจคนฝรั่งเศส

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาภาษาและวัฒนธรรม หัวข้อ “เข้าใจวัฒนธรรมการทำงาน เข้าใจคนฝรั่งเศส” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรังสิต และมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศส เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ โดยมี อาจารย์ ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งภายในการจัดเสวนาท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และวิธีการทำงานกับคนฝรั่งเศส มุมมองของคนฝรั่งเศสในการทำงานร่วมกับคนไทย รวมถึง วิถีชีวิต ค่านิยม ภาษา การแต่งกาย และอิทธิพลทางสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ ที่มีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศส