โครงการเสวนาภาษาและวัฒนธรรม หัวข้อ “ทำงานก็ได้ เรียนก็ดี ที่ประเทศเกาหลี”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาภาษาและวัฒนธรรม หัวข้อ “ทำงานก็ได้ เรียนก็ดี ที่ประเทศเกาหลี” ณ ห้อง 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) และออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยได้รับเกียรติจากคุณโชคชัย เชื้อเทศขจร ผู้วิเคราะห์อาวุโส งานทุนการศึกษา ส่วนสรรหาบุคลากร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร.ยิ่งยศ กันจินะ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์ ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสวนาภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศเกาหลี รวมถึงมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ในขณะที่ทำงานและเรียนในประเทศเกาหลี เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ