โครงการเสวนาออนไลน์ ภูษาอาภรณ์ : คันฉ่องสะท้อนครรลองไทย ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ถักทอท้องถิ่นไทย”

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาออนไลน์ ภูษาอาภรณ์ : คันฉ่องสะท้อนครรลองไทย ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ถักทอท้องถิ่นไทย”ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพงษ์ แมตสอง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายในการเสวนาวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการทอผ้าในแต่ละท้องถิ่น ชนิดของผ้าและความมีเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าพื้นเมืองในแต่ละภาคของไทย รวมถึงวัฒนธรรมการใช้ผ้าทอที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ