คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเสวนาเปิดโลกวงการจีน ครั้งที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

โครงการเสวนาเปิดโลกวงการจีน ครั้งที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาเปิดโลกวงการจีน ครั้งที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
เวลา 13.30-16.30 น.
ห้อง 148 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์

วิทยากร โดยคุณ วาเรศ รัตนวิสาลนนท์
ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และนักวิชาการอิสระ

– การเริ่มต้นทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีน
– วิธีการจัดหาสินค้าจากจีน
– วิธีการเจรจา
– ข้อควรระวังในการทำธุรกรรม
– การขนส่งภายในและระหว่างประเทศ
– ภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณรวิสรา วันเดช
โทร. 0 2441 4401 ต่อ 1715
e-mail: rawisara.wan@mahidol.edu