โครงการเสวนา “ภูษาอาภรณ์ : คันฉ่องสะท้อนครรลองไทย” ครั้งที่ 3 “มอง “ผ้า” แลชาติพันธุ์”

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสวนา “ภูษาอาภรณ์ : คันฉ่องสะท้อนครรลองไทย” ครั้งที่ 3 “มอง “ผ้า” แลชาติพันธุ์” ผ่าน Facebook Live  วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จิตกวี กระจ่างเมฆ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเสวนาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งในภาคกลาง และจังหวัดนครปฐม อัตลักษณ์และความแตกต่างของผ้าของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ในงานพิธีสำคัญต่างๆ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน