โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี หัวข้อ “เรียนรู้ไทย เข้าใจเกาหลี”

วันที่ 28 เมษายน 2564 ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์  จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี หัวข้อ “เรียนรู้ไทย เข้าใจเกาหลี”  ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex  พิธีเปิดโดย อาจารย์ ดร. ฐิติภา คูประเสริฐ  ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยได้รับเกียรติจาก  Assoc. Prof. Dr. PARK, KYUNG-EUN ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก สาธารณรัฐเกาหลี  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. ยิ่งยศ กันจินะ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งภายในโครงการเป็นการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทย และเกาหลี  เช่น การแนะนำเทคนิคการเรียนภาษาเกาหลี  การเลือกใช้ภาษา  รูปแบบการสื่อสารและการแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม  รวมถึงการทำความเข้าใจกับพฤติกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของคนเกาหลี  ทั้งนี้มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก