ชื่อกิจกรรม/โครงการ:โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10

เป้าหมาย/งานที่เกี่ยวข้อง:  8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573

ที่มาและความสำคัญ:

มัคคุเทศก์ เป็นอาชีพที่มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติ ความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศยังประสบกับปัญหาสำคัญคือขาดแคลนมัคคุเทศก์อาชีพที่มีใจรักในงานบริการ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ อันเป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องในระยะยาวต่อไป

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกับสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ: วันที่ 19 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 (6 เดือน)

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ:

  1. การอบรมบรรยายในสถานที่ ณ ห้อง B4-B5 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
  2. การศึกษานอกสถานที่ กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในวันทำการและวันหยุดราชการ ดังนี้
  • เส้นทางที่ 1 วัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร (พระบรมมหาราชวัง, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดราชนัดดาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม)
  • เส้นทางที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี
  • เส้นทางที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และนครราชสีมา
  • เส้นทางที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก สิงห์บุรี และอ่างทอง
  • เส้นทางที่ 5 จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และเชียงราย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย:  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วัตถุประสงค์:  เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์และรักษาภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ:  การเรียนรู้ภาคบรรยายในสถานที่ กิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมฝึกทักษะทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม:  ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:  47 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:  มีมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์และรักษาภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทย

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ: 8