ชื่อกิจกรรม/โครงการ:  โครงการไหว้พระ ๙ วัด

ตัวชี้วัด: 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี 2573

 

ที่มาและความสำคัญ:

คณะกรรมการสวัสดิการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรให้มีความสุข แล้วยังเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work life balance) ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยเช่นกัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้จัดโครงการไหว้พระ 9 วัดขึ้น และในปีงบประมาณ 2562 นี้ คณะกรรมการฯ จึงจะจัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งเป็นการสร้างเสริมให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรให้มีความสุขและสร้างความผูกพันในองค์กร รวมถึงยังได้เรียนรู้คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ: วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ: จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย:

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์
  2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
  3. เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้วิถึชีวิตชุมชน

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ:

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สักการะสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา และเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม: บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 36 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม: บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:  โครงการไหว้พระ ๙ วัด

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ:3