โครงการ “การเขียนพู่กันญี่ปุ่น (書道 / Shodō)”

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “การเขียนพู่กันญี่ปุ่น (書道 / Shodō)” ณ ห้อง 148 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต