โครงการ Big Cleaning Week ประจำปี 2564

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Big Cleaning Week ประจำปี 2564 ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 1,5,6,7 ห้องเก็บวัสดุ ห้องสมุด และบริเวณโดยรอบของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้คณะเป็นสถานศึกษาปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 กันยายน 2564 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด