โครงการ Happy Birthday Happy Time

ชื่อกิจกรรม/โครงการ:โครงการ Happy Birthday Happy Time

ตัวชี้วัด:

ที่มาและความสำคัญ:

มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 และตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์มีเป้าหมายระดับความผูกพัน ระดับ 9 ใน 10 คะแนน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมของทางมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตรงกับ A-Atrium คือ การมุ่งผลเพื่อผู้อื่น คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดโครงการ Happy Birthday Happy Time ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเสริมสร้าง ความสุข และความผูกพันของบุคลากรในส่วนงาน และสร้างโอกาสให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ บริจาคสิ่งของไปยังมูลนิธิ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทำบุญถวายสังฆทาน และทำบุญต่าง ๆ  

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ:

เดือนธันวาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ:

เดือนตุลาคม 2561 ทำบุญวัดพันท้ายนรสิงห์

เดือนพฤศจิกายน 2561 ทำบุญวัป่ามณีกาญจน์

เดือนธันวาคม 2561 ทำบุญวัดลำพญา และบริจาคหมอนคุณช้างจับมือให้กับชุมชนศาลายา

เดือนมกราคม 2562 ทำบุญศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สมุทรสาคร

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทำบุญวัดเล่งเน่ยยี้

เดือนมีนาคม 2562 ทำบุญวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท จ.ราชบุรี

เดือนเมษายน 2562 ทำบุญวัดใหญ่จอมปราสาท

เดือนมิถุนายน 2562 ทำบุญวัดปรมัยยิกาวาส และบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิสัตว์พิการ จ.นนทบุรี

เดือนกรกฏาคม 2562 ทำบุญวัดป่าชัยรังสี

เดือนสิงหาคม 2562  ทำบุญวัดโกรกราก

เดือนกันยายน 2562 ทำบุญวัดเฉลิมพระเกียรติวิหาร และบริจาคสิ่งของให้กับเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดานให้กับอาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่ออ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย:

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

2.เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

3.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ:

จัดกิจกรรมพาบุคลากรไปทำบุญเดือนเกิด และทำประโยชน์เพื่อสังคม

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม: บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 80 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม: เสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://la.mahidol.ac.th/th/29-01-2561/

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ:3

Leave a Reply