โครงการ LA Communication Styles 2021 (Part2) ตอน “สื่อสารอย่างไร…เพื่อผลลัพธ์สัมพันธภาพ และภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ LA Communication Styles 2021 (Part1) ตอน “ต่างคน ต่างวัย สื่อสารอย่างไร… ให้เข้าใจความสัมพันธ์” ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สหรัฐ เจตมโนรมย์ และอาจารย์อังคณา นักสำรวจ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาและทีม เป็นวิทยากรบรรยาย
ภายในโครงการได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิต อาทิเช่น การเข้าใจตนเองและผู้อื่นผ่านรูปแบบการสื่อสารถอดรหัสความแตกต่างระหว่างเรา และคนข้างกาย การทำความเข้าใจปัญหาความสัมพันธ์ ที่มา และทางแก้ ทั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก