โครงการจิบชาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก: เทศกาลคริสต์มาส

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) จัดโครงการจิบชาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก: เทศกาลคริสต์มาส รูปแบบ onsite ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live พิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท และอาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษ รวมถึงหัวข้อที่เจ้าของภาษาใช้ในการสนทนาระหว่าง coffee break & tea break และความรู้เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส พร้อมฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษระหว่างร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีอาจารย์ ศฬิษา วิทยาศรัย ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และอาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) ได้เข้าร่วมกิจกรรม onsite ในครั้งนี้ด้วย