[ธันวาคม 2560] อาจารย์ ดร.ปวลักข์ สุรัสวดี ละครเยาวชนเรื่อง “ปลา…ที่ไม่มีขาเดิน” ได้รับรางวัล Special Mention ประจำปี 2017

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปวลักข์ สุรัสวดี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ละครเยาวชนเรื่อง “ปลา…ที่ไม่มีขาเดิน” ได้รับรางวัล Special Mention ประจำปี 2017 จากเทศกาลละครกรุงเทพฯ โดยละครเยาวชนเรื่อง “ปลา…ที่ไม่มีขาเดิน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนเชื้อชาติพม่าในพื้นที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย (สกว.)