[1 มิถุนายน 2561] โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5) ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนนักศึกษา (กลุ่มใหญ่)

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5) ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนนักศึกษา (กลุ่มใหญ่) ” ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ และ อาจารย์เก๋ แดงสกุล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้อง 130 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561