[วันที่ 2 มิถุนายน 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”๊Update proceedings uploaded”

เรื่อง “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 (Humanities and Social Sciences for Sustainable Development in the 21st Century)” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีผู้ที่สนใจ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน ภายในงานครั้งนี้ มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Let’s get fund” โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “CEFR: Are English teachers ready for?” โดย อาจารย์ ร.ต.ท.(หญิง) ดร.จุฑามาส ทองสองสี อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย