[3 กรกฎาคม 2561] โครงการบรรยายเรื่อง “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไร ให้โดนใจ (ผู้ให้ทุน)”

งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร จัดโครงการบรรยายเรื่อง “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไร ให้โดนใจ (ผู้ให้ทุน)” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561