[3 ตุลาคม 2561] ร่วมพิธีเปิดงาน Grand Opening iNT และ MaSHARES @ MUIC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธีเปิดงาน Grand Opening iNT และ MaSHARES @ MUIC ซึ่งจัดโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ทำการ Re-Branding เพื่อนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ชื่อ “iNT” รวมถึงการจัดตั้ง co-working space ภายใต้ชื่อ MaSHARES ณ วิทยาลัยนานาชาติ สำหรับใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงและสร้างสรรค์งานเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการต่อไป เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอทิตยาทร ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ