[3 ตุลาคม 2561] ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนางานแนะแนวเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าศึกษาต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนางานแนะแนวเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 729 อาคารสิริวิทยา