[3 ตุลาคม 2561] โครงการอบรม “การเขียนพู่กันญี่ปุ่น” เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรม “การเขียนพู่กันญี่ปุ่น” เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น วิทยากรโดยคณาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 148 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล