[เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559] ปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ว่าที่บัณฑิตศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 9

วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ว่าที่บัณฑิตศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 9 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุม 218 อาคารสิริวิทยาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ก้าวผ่านจากชีวิตในมหาวิทยาลัยไปสู่ชีวิตการทำงานอย่างมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผูกข้อมือในพิธีบายศรีสู่ขวัญซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ครูจะได้อำนวยพรให้ศิษย์และศิษย์จะได้มีโอกาสกล่าวขอขมาในสิ่งที่เคยทำผิดเพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมาตลอด 4 ปีในรั้วคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล