[4 กรกฎาคม 2561] โครงการกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม “วันชาติ”

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม “วันชาติ” เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายอันเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ภาษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ กรรมการโครงการฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561