[4 ตุลาคม 2560] กิจกรรมปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการบริหารห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการใช้ทรัพยากรห้องสมุดรวมถึงการสืบค้นด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน