[5 มีนาคม 2561] คณะผู้แทนจาก Osaka University เยี่ยมชม Mahidol University – Osaka University Joint Campus

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 คณะผู้แทนจาก Osaka University นำโดย Dr. Yoshihiro Kizawa, Trustee of Osaka University ได้เดินทางมาเยี่ยมชม Mahidol University – Osaka University Joint Campus ณ ห้อง 116  ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ ให้การต้อนรับ