[5 เมษายน 2560] โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย รุ่นที่1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ” เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 130 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย