[5 เมษายน 2560] โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา (ครั้งที่ 3/2560): จากอินเดียสู่อาเซียน: อิทธิพลของวรรณกรรมมหากาพย์

อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา ครั้งที่ 3/2560

เรื่องจากอินเดียสู่อาเซียน: อิทธิพลของวรรณกรรมมหากาพย์ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ มั่งมีสุขศิริ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบาลี สันสกฤต วรรณกรรม โบราณคดีและประวัติศาสตร์อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของรายวิชา ศศภอ 434 วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย ดาวน์โหลดคลิป