อบรมดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1/59

โครงการอบรมดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ ๑/๕๙ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ เกาะลัดอีแท่น เทศบาลเมืองไร่ขิง นายลือยศ บรรพกาญจน์ และนายดำรง รอดทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมด้วยนางสาวภูษณิศา นาคทับทิม วิทยากร กล่าวต้อนรับคณะดูงานฯ นายลือยศ บรรพกาญจน์ และนายดำรง รอดทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมด้วยนางสาวภูษณิศา นาคทับทิม วิทยากร กล่าวต้อนรับคณะดูงานฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนคลองผีเสื้อ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนคลองผีเสื้อ สนุกสนานกับการสาธิตการใช้ระหัดวิดน้ำโบราญ สนุกสนานกับการสาธิตการใช้ระหัดวิดน้ำโบราญ ถ่ายภาพร่วมกับนายพนม ศรีสนิท ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ฯ ถ่ายภาพร่วมกับนายพนม ศรีสนิท ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ฯ เยี่ยมชมสวนเกษตร เยี่ยมชมสวนเกษตร เยี่ยมชมโฮมสเตย์@Donwai เยี่ยมชมโฮมสเตย์@Donwai นมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดทรงคนอง นมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดทรงคนอง ผศ. อรสิริ พลเดช ประธานโครงการฯ มอบของที่ระลึกให้นายสุวิทย์ ฤทธ์คำรพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ผศ. อรสิริ พลเดช ประธานโครงการฯ มอบของที่ระลึกให้นายสุวิทย์ ฤทธ์คำรพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง