[7 กุมภาพันธ์ 2561] ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ประจำปีการศึกษาที่ 2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในประเด็นต่างๆ