[7 มีนาคม 2561] โครงการเสาวนาวิชาการ สรรพ์ศิลป์เสวนา หัวข้อ “เรื่องเล่าจากการเก็บข้อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยา”

หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสาวนาวิชาการ สรรพ์ศิลป์เสวนา หัวข้อ “เรื่องเล่าจากการเก็บข้อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยา” ณ ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำมนต์ อยู่อินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีอาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธานเปิดการเสวนา เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา