[7 เมษายน 2561] รับมอบโล่ผู้มีอุปการคุณแก่องค์กรจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย (ส.ป.ล.ท.) ในงานวันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับโล่ผู้มีอุปการคุณแก่องค์กรจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย (ส.ป.ล.ท.) ในงานวันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช ประธานศูนย์การแปลและการล่ามคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับมอบโล่และร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561