[7 สิงหาคม 2561] กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 8) หัวข้อ “การขอ IRB ในงานวิจัย”

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 8) หัวข้อ “การขอ IRB ในงานวิจัย” เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ เทคนิค และถ่ายทอดประสบการณ์ในการขอ IRB ในงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ และ อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561