[9 พฤษภาคม 2561] โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5) ในหัวข้อ “สวัสดิการบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ”

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5) ในหัวข้อ “สวัสดิการบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ” บรรยายโดยคุณนิศา แดงสอน หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคลและทีมทรัพยากรบุคคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้อง 729 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา