[เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557] โครงการ TIC Forum ครั้งที่ 1/2557 บทบาทการแปลและการล่ามของกระทรวงต่าง

โครงการ TIC Forum เป็นโครงการบริการวิชาการในรูปแบบการเสวนา/บรรยายกลุ่มเล็กประมาณ 25 – 30 คน

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  • สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นการบริการวิชาการเพื่อนำไปสู่การสร้างผลงาน
  • ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่าม
  • สร้างเครือข่ายและความเป็นสากลโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและผู้เรียน ผู้สนใจ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
  • ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านทางภาษาและมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมการแปลเพื่อสังคม

 

โครงการ TIC Forum ครั้งที่ 1 (1/2557) 

จัดวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ หัวข้อ บทบาทการแปลและการล่ามของกระทรวงต่างประเทศไทย โดย คุณธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 83 คน ,มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 43 คน คิดเป็น 51.81% ผู้เข้ารวมส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ ( 46.5%) และรองลงมาได้แก่ บุคคลทั่วไป (30.2%) ผลคะแนนจากแบบสอบถามอยู่ในระดับดี (4.32 จาก 5.00) ข้อที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ เปิดโอกาสให้ซักถาม อยู่ในระดับดีมาก (4.63) รองลงมาได้แก่ วิทยากรมีความรู้ความสามารถในหัวข้อที่เสวนา (4.47) ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ อาหารและเครื่องดื่ม (4.02) และการประชาสัมพันธ์ (4.15)

สำหรับหัวข้อประเมินที่ได้คะแนนน้อย ศูนย์ฯจะได้ปรับปรุงต่อไป คือ ในการจัดครั้งต่อไป (ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน จะจัดที่อาคารสิริวิทยา ซึ่งเป็นที่ตั้งใหม่ของคณะศิลปศาสตร์และคณะฯจะเป็นผู้จัดหาอาหารและเครื่องดื่มเอง