[9 กรกฎาคม 2561] ประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง “การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต” (The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences: Learning Diversity for Quality of Life)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 (ISAGA 2018) และการประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง “การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต” (The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences: Learning Diversity for Quality of Life)

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ นายกสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Games and Simulations to Enhance Learning Capacity” โดย Prof. Dr. Willy Christian Kriz, Vorarlberg University of Applied Science, Austria และ เรื่อง “Aging Well: Learning and Technology for Healthy Seniors” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมนำเสนอผลงาน Parallel session และผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561