[10 มกราคม 2561] โครงการจัดการความรู้ KM หัวข้อ “จิตวิทยาการให้คำปรึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อ “จิตวิทยาการให้คำปรึกษา” ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิมพ์พนิต คอนดี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยาย และดำเนินรายการโดยอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ