[10 เมษายน 2562] กิจกรรมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

หน่วยกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีไทย และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 1 หน้าห้อง Study Room อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562