ปีงบประมาณ 2012 (สิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์เลิกใช้งาน)

โครงการสิ่งประดิษฐ์ทดแทนอุปกรณ์การสอนที่ขาดแคลน (Visualizer) โครงการสิ่งประดิษฐ์พลังงานทดแทนจากพลังงานลมคอยล์ร้อน (Condensing Unit)

สิ่งประดิษฐ์เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) จากวัสดุเหลือใช้ในสำนักงาน โดยประยุกต์ใช้จากกล้องวงจรปิดที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว นำมาต่อเข้ากับแทนวางขาตั้งโคมไฟในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกล้องวงจรปิดจะทำหน้าที่จับภาพและส่งสัญญาณไปที่จอ LCD และฉายภาพขึ้นมอนิเตอร์ ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับเครื่องฉายภาพสามมิติทั่วไปได้

การสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมเครื่องฉายภาพสามมิติจากการประยุกต์สิ่งของเหลือใช้ดังกล่าวจึงสามารถใช้ทดแทนเครื่องฉายภาพสามมิติทั่วไปในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาได้และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์อีกด้วย