[11 กรกฎาคม 2562] ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ประจำปี 2562 โดยมี อาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานตรวจการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 โดยในวันแรกของการตรวจการประเมินฯ คณะศิลปศาสตร์ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์