[11 ตุลาคม 2562] ศูนย์การแปลและการล่ามได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน ๑ สาขาวิชาชีพ คือ ธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพ นักแปล คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕