[12 มกราคม 2561] การประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงในหลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ ได้เดินทางไปประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงในหลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท กับ Graduate School of Language and Culture, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น