[12 กันยายน 2561] โครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน: ภาษาอังกฤษในข่าวพยากรณ์อากาศ”

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน: ภาษาอังกฤษในข่าวพยากรณ์อากาศ” โดยคุณสุนิดา สวัสดิพรพลลภ ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล