[12 ธันวาคม 2561] ประชุมเพื่อหาแนวทางด้านความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านวิชาการ ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางไปประชุมเพื่อหาแนวทางด้านความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านวิชาการ ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษาและด้านวิชาการร่วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัย การตีพิมพ์ผลงานและการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ EEC และ นโยบาย Thailand 4.0 ให้ประสบความสำเร็จ โดยมี ผู้บริหารจาก University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561