[13 กุมภาพันธ์ 2562] ร่วมพิธีเปิด Investment Center ตลาดหลักทรัพย์จำลอง ภายใต้โครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Investment Center ตลาดหลักทรัพย์จำลอง ภายใต้โครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562