[13 กุมภาพันธ์ 2562] โครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ หัวข้อ “อบรมทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016”

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ หัวข้อ “อบรมทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮ็งเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และคุณศศินันท์ มากงลาด และคุณมณีรัตน์ ทองชูนิตย์ บุคลากรงานบริหารและธุรการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 416 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562